Zdroj: http://www.zacha-hokej.cz/domu/ani-zeny-ve-vrcholnych-funkcich-nejsou-zarukou-posilovani-kreditu-ceske-rodiny  •  Vydáno: 16.3.2016 20:40  •  Autor: Zacha Pavel st.

Ani ženy ve vrcholných funkcích nejsou zárukou posilování kreditu české rodiny

 

Markéta Fišerová, Markéta Šrajbrová

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 14.3.2016, titulní strana + s. 5,

MINISTRINĚ MĚNÍ PLÁN OTCOVSKÉ DOVOLENÉ

Otcové mají mít čtyřdenní volno

Ve včerejších Hospodářských Novinách proběhla polemika mezi dvěma ženami, pravděpodobně i matkami. Paní Michaela Marxová stojící v čele ministerstva práce a sociálních věcí prosazuje již okleštěný návrh státem placené čtyřdenní otcovské dovolené. Jiná žena, pro změnu víceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková ji za to odsuzuje. Názorové pozice obou žen i dalších ministrů současné vlády v tomto případě poměrně výstižně prezentují situaci, ve které se současná česká společnost nachází. Současně tento střet umožňuje orientovat se lépe v názorových proudech, které dnes u nás v otázkách péče o dítě převažují.

Všechny tyto postoje mají nějakou logiku, pohlíží na věc z jiného úhlu pohledu a hájí něčí zájmy. Současně prokazují, že strohé a z hlediska přísných ekonomů neoddiskutovatelné 1+1=2 už nemusí platit, a domnívám se, že skutečně neplatí, při dosazení důležitých mimoekonomických veličin. A pak najednou můžeme shledat, že naopak jedna a jedna rovná se - prodělek!!!

 

Ale shrňme si, o co se vlastně jedná, abychom se v tom trochu vyznali.

 

1.       

Naše země stejně jako ostatní státy potřebuje zajistit svoji reprodukci. Dramaticky stoupá počet lidí, kteří vůbec neuzavírají partnerské svazky, nebo je uzavírají ale dítě si nepořizují, případně nemohou mít děti. Takový vývoj, pokud by pokračoval setným tempem dál, by byl z hlediska budoucnosti našeho národa naprosto fatální. Proto se stát musí snažit motivovat svoji populaci k rození dětí, aby měl náš národ nějakou budoucnost. Poučení první tedy logicky vyznívá v konstatování, že pokud tento životní prostor nemá být v budoucnu osídlen kýmsi jiným, je nutné a navýsost žádoucí, aby se dnes stejně jako tomu bylo v minulosti z většiny žen staly také matky.

2.

Pokud se už dítě narodí, vyvstane otázka, co ho v dnešním světě čeká? Paní Bartoňová Pálková z Hospodářské komory tvrdě hájí zájmy zaměstnavatelů a nesouhlasí s návrhy, které oslabují státní pokladnu i firmy na úkor sociálních výdajů a pracovních absencí souvisejících s péčí o dítě. Prosperita firem je u této ženy v žebříčku osobních či kariérních preferencí na absolutně prvním místě. Kvalita života dítěte není touto ženou považována za dostatečně relevantní hodnotu k tomu, aby jí brala v potaz. Dokládá to její kritický výrok na adresu paní Marxové:

"Paní ministryně má v poslední době spoustu nápadů, jak tahat ze státní pokladny peníze...," podle paní Bartoňové je otcovská dovolená zbytečná, vždyť "...každý otec si přece může vzít neplacené volno nebo dovolenou za tím stejným účelem."

Paní Bartoňové zřejmě děti jako takové nevadí, nicméně odmítá všechny případy kdy by se péče o rodinu a dítě mohla nějak negativně promítnout do fungování firem a institucí. Měj si rodinu, ale "výhradně za své" Nás ostatní tím neobtěžuj!" Jakoby nám chtěla naznačit

3.

Ale ani postoj paní ministryně Marxové k českým dětem není z pohledu docenění významu jejich ideálního vývoje a kvality života nějak moderní. Nebo přesněji - reflektující s postoji a prioritami současných moderních států v oblasti rodinné politiky. Ona se vlastně jen všemožně snaží motivovat ženy k mateřství a současně vytvářet ideální podmínky k tomu, aby mohly co nejrychleji dítě opustit a vrátit se do pracovního procesu.  Z hlediska krátkodobých ekonomických ukazatelů je to správná volba.  Okamžitý ekonomický efekt takového postupu matky přináší pravděpodobně oněch spočítaných deset tisíc korun měsíčně do státní kasy. Je to pro stát z dlouhodobého hlediska mnohem lepší varianta než když se žena rozhodně nemít dítě vůbec a orientovat se pouze na svji kariéru. Ale z hlediska dítěte a jeho ideálního rozvoje vázaného v prvé fázi života na úzký vztah s matkou je to naopak zřejmě ta nejhorší možná alternativa. Ona sice umožní založit další mladou generaci, ale současně ji svým postojem k mateřství v jeho počátečním stádiu v mnoha ohledech do budoucna devastuje a paralyzuje.

4.

Jako ideální z hlediska správně založeného rozvoje dítěte a vztahů rodičů k sobě navzájem i ke svému dítěti se jeví postoj politických elit vyspělých zemí (Japonsko, Jižní Korea, Norsko, Švédsko, Německo, Francie...), které skutečně vycházejí z moderních vědeckých studií monitorujících vývoj i nejnovější poznatky v této oblasti. V těchto zemích se odpovědné politické i odborné elity sjednotily na nutnosti zachování a podpoře tradičních základů fungující rodiny. Podporují stimulaci rozvoje narozených dětí i mnohem zdravější a pevnější vazby mezi rodičem a dítětem. V těchto zemích je poskytována otcovská dovolená ze zákona v řádu více týdnů, a dokonce i více než jednoho roku. Pokud se otec v takové zemí skutečně rozhodne otcovskou dovolenou čerpat, může to mít z pohledu rozvoje jeho narozeného potomka i vybudování kvalitního pevného vztahu se svým dítětem velice zásadní vliv pro celý další život.  Na kvalitu života dítěte i fungování celé rodiny. Taková možnost bude zřejmě českým dětem i nadále odepřena, ale považujme alespoň návrh čtyř dnů otcovské dovolené za první dobrý signál tímto směrem

(I v Česku lze čerpat otcovskou dovolenou u některých progresivních firem nebo u některých zahraničních společností. Např. GE Money Bank nebo Česká spořitelna. Podle jejich zkušeností se jedná o zaměstnanecký benefit, který má mezi zaměstnanci značnou oblibu a jeho popularita každým rokem narůstá - v České spořitelně tuto dovolenou využilo 98% mužů, kteří na ni měli nárok).

5.

Jako pátý vývojový stupeň z hlediska strategických preferencí dítěte je možno označit Kamevédu a další výchovné směry preferující harmonizaci rodiny. Zde není prioritou nadsazenou nad vše ostatní okamžitý zisk ani kariéra. Zde se klaníme dominantní roli dítěte v rodině, jeho maximální prosperitě od prvních dnů života a nastolení pevných a trvalých vazeb mezi členy rodiny. Dítě vychovávané v Kamevédě má prakticky neustále k dispozici jednoho z rodičů. Aby s něj mohlo čerpat klid, bezpečí, energii a obrovské penzum informací v ideálním poměru jeden na jednoho. Toto pojetí klade na rodiče značné nároky, ale původně ztrátový výsledek takové rodiny z krátkodobě vzatého čistě ekonomického pohledu bývá v tomto případě mnohonásobně vyvážen následným vysokým zúročením potenciálu dítěte v některém oboru. Přestože ekonomické motivační prvky u těchto rodičů nepřevažují, nakonec a v konečném součtu může jejich výchova přinést dítěti, rodině i celé společnosti nesrovnatelně vyšší ekonomicky měřitelný efekt, než přinesou všechny ty škrty a úspory prováděné na úkor českých dětí. Tento společenský i osobní profit, který dnešní krátkozrací a jednostranně zaměření ekonomové a politici přehlížejí vinou své nevzdělanosti nebo neschopnosti dlouhodobější vývojové abstrakce procesů, které vždy nelze snadno vyčíslit nebo uchopit. A tak paradoxně svou omezeností do budoucna negují i významnou část čistě ekonomických zdrojů rozvoje tohoto státu.

..........................................

Ekonomika je přesná věda, která transformována do jiných oborů bez pochopení jejich podstaty ale mnohdy pracuje s nesprávnými podklady. Glorifikuje obratové položky a hrubý produkt, aniž by sledovala klíčový význam základních interaktivních vazeb. Počítá s osobními příjmy, ale nezapočítá třeba takový rozvod, který často zdevastuje desetileté úsilí a výsledky práce a snažení obou manželů. Počítá s obratem koncernů, které vytvořily systémy hrnoucí drahé léky po hrstech do dnešní populace, aniž by odhalila, že dnešní míra nemocnosti a degenerace je vlastně těmito koncerny pěstována a udržována uměle jenom z toho důvodu, že to představuje obrovský byznys. A tak sféra, která má lidi chránit, léčit  a podporovat, může někdy i škodit. Je to všechno skrytý proces, který snižuje kvalitu života lidí. Zdravý člověk pro některé druhy podnikání není žádoucí, protože na něm nelze vydělat. Na rozdíl od závislostí a zdravotních potíží. Ani na rodičovské péči o dítě nejprve nelze vydělat. To proto, že se jedná o období nutných investic do příští generace, do budoucnosti nás všech.

Vydělat lze okamžitě na situaci, kdy matka odchází od dítěte ve třech, šesti nebo devíti měsících jeho věku, aby nepřišla o výhodnou pracovní pozici. Taková matka může utratit víc peněz, víc si celkově může dovolit, stává se nezávislejší i svobodnější. Místo mateřství na plný úvazek je zvládá více méně okrajově. Ale bylo by bláhové se domnívat, že takoví rodiče přechytračí přírodu. V celkových důsledcích, vazbách a součtech všech veličin, které na lidský život a jeho kvalitu mají zásadní vliv, téměř vždy prodělají. Jde jen o to, zda budeme brát jako směrodatnou určující hodnotu vždy jen korunu nebo dolar, nebo zda započítáme i jiné kategorie pro lidský život mnohdy důležitější.

Naproti tomu i ekonomové uznávají pravidlo, že šťastnější a bohatší budoucnost musí být vykoupena určitým strádáním v současnosti. Domnívám se ale, že pokud obětujeme děti a nejcennější vazby uvnitř rodiny, které lze vytvářet jen v neopakovatelných a jedinečných životních situacích, potom nejsme dobří hospodáři. Potom nejsme ani moderní nebo inteligentní lidé. Jsme pouze ubohými zaostalými hlupáky, kteří vůbec nezaznamenali trendy, podle kterých už ti vyspělejší dlouhé roky mnohem citlivěji a chytřeji ovlivňují osudy své vlastní mladé populace.